Mengenal Nama-nama Jalan di Bandung

By | Maret 24, 2013
jalan jalan di bandung

Nama Jalan jalan di Bandung

Bila anda memasuki kota Bandung Anda akan menemui nama-nama jalan di Bandung misalnya Jalan Mohammad Toha, Jalan Mohammad Ramdhan, Jalan BKR, Jalan Laswi, Jalan RE Martadinata, Jl. Inggit Garnasih, dsb.

Tahukah anda, nama-nama jalan di Kota Bandung tersebut, tidak lepas dari jejak sejarah perjuangan dan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI di Bandung?. 

Misalnya saja Jl. BKR, BKR merupakan kepanjangan dari singkatan dari Badan Keamanan Rakyat yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1945.

Sementara itu, nama jalan LASWI adalah akronim dari Lasykar Wanita Indonesia yang terbentuk tanggal 12 Oktober 1945. Jumlah anggotanya 300 orang, terdiri dari bagian pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan .

Sementara itu tokoh heroik Mohammad Toha yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Bandung adalah seorang komandan Barisan Rakjat Indonesia, sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia.

Ia dikenal sebagai tokoh pahlawan dalam peristiwa yang kita peringati hari ini yaitu peristiwa heroik Sejarah Bandung Lautan Api di Bandung, tanggal 24 Maret 1946. Toha meninggal dalam kebakaran dalam misi penghancuran gudang amunisi milik Tentara Sekutu bersama rekannya, Ramdan, setelah meledakkan dinamit dalam gudang amunisi tersebut.

Jl. Mochamad Toha merupakan penghargaan terhadap Mochamad Toha dan untuk mengenang kisah perjungannya namanya diabadikan sebagai salah satu nama-nama Jalan di Bandung berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang diperingati tanggal 24 Maret.

 
Nama-nama Jalan jalan di Bandung Dulu dan Sekarang.

Sebagai tambahan pengetahuan, berdasarkan Sumber : Semerbak Bunga di Bandung Raya, Haryoto Kunto, PT. Granesia, 1986, berikut daftar nama-nama jalan di kota Bandung dahulu dan sekarang :
Nama Lama (Oude Naam)
A
A. B. C. Straat
A. B. C. Straat, verlengde
Acht Kooienlaan
Ajoediaweg
Aksanweg
Alaniweg
Aloon2 Oost
Altman, Gang
Ambonstraat
Amhertsialaan
Ananaslaan
Angandaraweg
Angsanalaan
Antennestraat
Ardjoenaweg
Astanaanjarweg
Astinaweg
Atelierlaan
Atjehstraat
B
Babakan Tjiamis
Babatanweg
Balistraat
Balonggedeweg
Bandastraat
Bandjaranweg
Bangkastraat
Bantjeujweg
Barataweg
Barendszstraat
Barosweg
Baweanweg
Bazelweg, de
Beatrix Boulevard
Bengawanlaan
Berg en Dalseweg
Berlageweg
Bernhardlaan
Bilderdijkstraat
Bilitonstraat
Blanakstraat
Blimbinglaan
Boeahbatoeweg
Boekitdjarianweg
Boekit Toenggoellaan
Boengoerlaan
Boengsoeweg
Boerangrangweg
Boissevainweg
Borgerweg
Borneostraat
Borromeuslaan
Boschlaan
Bosschaboulevard
Bougainvillelaan
Bothstraat
Boumanlaan
Brabantiastraat
Bragaweg
Brantasstraat
Broeckeweg, van den
Bronbeekweg
Bruyns en Thysen, Gg.
Buitenweg 0. Dennenlust
Buitenweg West
Burgemeester Coopsweg
Burgemeester Kuhrweg
Busken Huetweg
C
Camphuisweg
Cannalaan
Cassialaan
Carpentierstraat
Cederlaan
Celebesstraat
Ceramstraat
Chinese Voorstraat
Coenstraat
Christelijk H.I.S., Gg.
Collecteur,Gg.
Conducteur, Gg.
Coorde, Gg.
Curieweg
D
Dacostaboulevard
Daendelsweg
Dagoweg
Dahlialaan
Dalem Kaoemweg
Dalfsenweg, van
Damarlaan
Dammeweg
Dasarataweg
Dederoeklaan
Dennenlaan
Dennenlust
Deventerweg, van
Dewiweg, Raden
Diemenstraat, van
Djambalstraat
Djapatilaan
Djeroeklaan
Djoharlaan
Doekoehlaan
Doersasanaweg
Dornaweg
E
Ehrlichweg, Dr.
Engelbert van Bevervoordeweg
Engelenweg
Eyckmanweg, Prof.
F
Fabrieksweg
Fabritiuslaan, Carel
Farmanweg
Filiciumlaan
Floresstraat
Fokkerweg
Frisiastraat
G
Gaboesstraat
Gelenweg, van
Galoenggoenglaan
Ganitrilaan
Gardoedjatiweg
Gelriastraat
Ghijselweg
Goenoeng Agoengweg
Goenoeng Kareumbiweg
Goenoeng Poetriweg
Goentoerlaan
Graeffweg, de
Grevillealaan
Groeneveldweg, Bruno
Grootweg, Dr. de
Grynsweg, Prof.
Gielweg, Kapitein
H
Haelenweg, van
Halimoenlaan
Halmaheirastraat
Halslaan, Frans
Harmmenweg
Hataweg
Heemskerkstraat
Heetjansweg
Heinweg, Piet
Helmersweg
Hertenlaan
Heutszweg, van
Heytinglaan
Hartmanweg
Hoopweg, Van der
Hobbemalaan
Hollandiastraat
Hoofdweg, Dennenlust
Hoofdweg P.C.
Hogeschoolweg
Hooghlaan, Pieter de
Hotel Homannweg
Houtenweg, van
Houtmanplein
Houtmanstraat
Houtstraat
Hoytemaweg, van
Huygensweg
I
Idenburgweg
Insulindepark
Ireneboulevard
J
Jap Loen plein
Jap Loenstraat
Javastraat
Joen Liongstraat
Jonghlaan, de
Jo Soen Biestraat
Jubileumpark
Juliana / Bernhardlaan
Julianaboulverd
K
Kalipah Apoweg
Kamoeninglaan
Kadtstraat, de
Kampementstraat (tot/sampai Noorden
agazijnstraat) Kampementstraat, Noorder
Kanarilaan
Kapatihanweg
Karapitanweg
Kartiniweg
Kebon Djatiweg
Kebon Djoekoet Noord
Kebon Djoekoet Zuid
Kebon Kawoeng
Kebon Klapa
Kebon Sirihweg (tot de brug)
Kebon Sirihweg (vanaf de brug)
Kebon Waroe midden
Kebon Waroe Noord
Kebon Waroe Plein
Kebon Waroe Zuid
Kedjaksaan Gg.
Kentjanastraat
Kerklaan
Kerkweg, Chinese
Kersenlaan
Keyzerlaan, Noord de
Keyzerlaan Zuid de
Kiaratjondongweg (tot de stadgrens)
Kihioerstraat
Kinineweg
Kistlaan
Kierkweg, de
Kolklaan, van der
Kopoweg
Korawaweg
Kosambiweg
Krakatauweg
Kresnaweg
Kromhoutweg
Kruisweg
L
Laj angstraat
Laksanaweg
Lamingaweg
Landraad,
Gg. Landraadweg
Leeuwenhoekstraat, van
Lembangweg
Lempoekstraat
Lengkong, Grote
Lengkong, Kleine
Lekmanaweg
Limburgiastraat
Limburg, Stirumplein van
Litsonlaan 1. e
Litsonlaan 2.e
Logeweg
Lombokstraat
M
Maarschalklaan
Machinist, Gg.
Maclaine Pontweg
Madoerastraat
Maeslaan, Nic.
Magazijnstraat, Noorder
Magazijnstraat, Zuider
Magnolialaan
Malabarweg
Malabarweg West
Malabarweg Oost
Manduraweg
Manggalaan
Manglitlaan
Marconiplein
Marconistraat
Mataramweg
Mauritslaan
Meerlaan
Melatilaan
Menadostraat
Meraklaan
Merdikalioweg
Merdikaweg
Meyllweg
Moch. Joenoeslaan
Molukkenpark
Morseweg
Mortagneslaan, Pahud de
Mosselweg, Jacob
Multatuli boulevard
N
Nakoelaweg
Nangkalaan
Naripanweg
Naripan-binnenweg
Nassaupaan
Neckstraat, van
Niasstraat
Nieuwe Binnenweg
Nieuwstraat
Noortstraat, van
Nylandweg
O
Oldenbarneldweg, van
Oosteinde Binnen
Oosteindeweg
Oranje Nassauplein
Orchideeplein
Orchideelaan
Ostadelaan, van
Oude Hospitaalweg
P
Pagarsihweg
Palmenlaan
Pandoeweg
Pangeran Soemedangweg
Papandajanlaan
Parklaan
Parkweg
Pasanglaan
Pasar Baroeweg
Pasarstraat, Achter
Pasarstraat, Noorder
Pasarstraat, Wester
Pasarstraat, Zuider
Pasirkalikiweg
Pasirkodjaweg
Pasoendanweg
Pasoendanweg, Verlengde
Pasteurweg
Patoehalaan
Pedastraat
Padjagalanweg
Peltzerlaan
Pendawaplein
Pendawaweg
Pepetekstraat
Petersweg
Poejoehlaan
Poelolautweg
Poengkoerweg
Poerabajaweg
Poeterlaan
Poetriweg
Postweg Oost, Grote
Postweg West, Grote
Potgieterweg
Potterlaan
Poulsenstraat
Progostraat
P.W.S. plein
Pelikaanweg
Postjagerweg
R
Radiostraat
Raxnaweg
Ramboetanlaan
Randweg
Rasamalaweg
Ravijnweg
Reaalstraat
Regentsweg
Regentsweg
Regentsweg, Verlengde
Rembrandtlaan
Residentsweg
Riebeeckweg, van
Ringbouleverd
Riouwstraat
Rochussenweg
Roelofsenstraat
Roemer Visscherweg
Rontgenweg
Roozeboomweg
Rotgansplein
Rozenlaan
Ruysdaellaan, van
Ruyterlaan, Admiraai de
Rijpwijk, De
S
Sabangplein
Sabangweg
Sadewaweg
Salakweg
Salehweg, Dokter
Samiadjiweg
Samjoedoweg, Dokter
Sanintenlaan
Saparoeastraat
Satroegnaweg
Sawohlaan
Schoolweg
Selectalaan
Semarweg
Sepatstraat
Seringenlaan
Sim de Ruyterlaan
Simpangsteeg
Sintaweg
Slachthuisweg
Slametweg, Dokter
Societeitstraat
Soekapakirweg
Soembadraweg
Soembawastraat
Soendastraat
Soeniaradjaweg
Soewatamaweg
Sorghvlitplein
Spaarbank, Gang
Speelmanstraat
Spoorstraat Oost
Spoorstraat West
Srikandiweg
S.S. straat
Stadhouderslaan
Stadhouderslaan 2. e
Stalweg
Steenlaan, Jan
Sumatrastraat
Sijthoffpark, Pieter
T
Tamblongweg
Tampomaslaan
Tandjanstraat
Tandjoenglaan
Tandjoeng Anomweg
Tasmanstraat
Tegellega Noord
Tegallega Oost
Tegallega West
Tegallega Zuid
Telefoon Gg.
Tegallega Raceterrein
Teloekboejoengweg
Tempat Plesiranweg
Teristraat
Ternatestraat
Terrasanalaan
Tesselschadeweg
Tikoekoerlaan
Timorstraat
 Tirionweg
Titiranlaan
Tjakranegaraweg
Tjampakaplein
Tjemaralaan
Tjiateulweg
Tjibadakweg
Tjibeunjingplantsoen Noord
Tjibeunjingplantsoen Zuid
Tjibeunjingstraat
Tjiboeniweg
Tjiboenoet Binnen
Tjiboenoetplantsoen
Tjiboenoetweg
Tjihapitweg
Tjikapaj angweg
Tjikapoendoeng Oost
Tjikapoendoeng West
Tjikoerajlaan
Tjikinilaan
Tjilakistraat
Tjilentahweg
Tjiliwoengstraat
Tjimanoekstraat
Tjipaera Zuid
Tjipagantiweg
Tjiremailaan
Tjisangkoeistraat
Tjitaroemplein
Tjitaroemstraat
Tjitjendoweg
Tjitrajoedaweg
Tjoemi-tjoemi straat
Trompweg
Tuindorpweg
V
Valkenetlaan
Veldelaan, van der
Verkerkweg
Vermeerlaan
Vleutenweg, van
Vondelstraat
Vosmaerweg
Vijverlaan
W
Wajanglaan
Warden Poelmanweg, van
Waringinweg
Waringinplein
Wenckebachlaan
Westhoffweg
Westerpark
Wibisanaweg
Wigmanweg
Wilhelminaboulevard
Wilhelminaplein
Windoestraat
Wittweg, Johan de
Wljcweg, van der
Wijckweg, van der
Y
Ijkweg
Ijzermanpark
Z
Zadelweg
Zeelanddiastraat
Ziekenhuisweg
Zorgvlietlaan
Nama Baru (Nieuwe Naam)
Jl. A.B.C.
Jl. A.B.C.
Jl. Neglasari
Jl. Ayudia
Jl. Aksan
Jl. Alani
Alun-alun Timur
Gg. Jakin
Jl. Ambon
Jl. Karangarum
Jl. Nanas
Gg. Angandara
Jl. Sirnagalih
Jl. Tasikmalaya
Jl. Arjuna
Jl. Astanaanyar
Jl. Astina
Jl. Bengkel
Jl. Aceh
Gg. Babakan Ciamis
Jl. Babatan
Jl. Bali
Jl. Balonggede
Jl. Banda
Jl. Mohamad Toha
Jl. Bangka
Jl. Banceuy
Gg. Barata
Jl. Cendana
Gg. Baros
Jl. Bawean
Jl. Badaksinga
Jl. Dipati Ukur
Jl. Bengawan
Jl. Ciumbulleuit
Jl. Ciungwanara
JI. Hsssanudin
J1. Ranggamalela
Jl. Belitung
Jl. Blanak
Jl. Blimbing
J1. Buahbatu
Jl. Bukit Jarian
J1. Bukit Tunggul
JI. Bungur
J1. Bungsu
J1. Burangrang
Jl. Aceh
JI. Dokter Sutomo
J1. Borneo
J1. Suria Kancana
Jl. Panumbangjaya
Jl. Ranggagading
Jl.Soka
Jl. Tarate
Jl. Kidang Pananjung
Jl. Geusanulun
Jl. Braga
Jl. Brantas
Jl. Jatayu
Jl. Sukajadi
Gg. Marconi
Jl. Hegarmanah Wetan
Jl. Hegarmanah Kulon
Jl. Pajajaran
Jl. Purnawarman
Jl. Dokter Wahidin
Jl. Kembang Tanjung
Jl. Culan
JI. Karangtineung
Jl.Kembang Dayang
Jl. Sukawangi
Jl. Sulawesi
Jl. Seram
Jl. Pecinan Lama
Jl. Malabar
Gg. Keristelek
Gg. Kolektor
Gg. Erguloh
Jl. Kejaksaan
Jl. Curie
Jl. Sawunggaling
Jl. Jakarta
Jl. Dago/JI.Ir. Haji Juanda
Jl. Dahlia
Jl. Dalem Kaum
Jl. Pabrik Daging
Jl. Sukajadi
Jl. Cimandiri
Gg. Dasarata
Jl. Dederuk
Jl. Karangsari
Jl. Hegarmanah
Jl. Van Deventer
Gg. Raden Dewi
Jl. Kembang Sepatu
Jl. Jambal
Jl. Japati
Gg. Jeruk
Gg. Johar
Jl. Dukuh
Jl. Dursasana
Gg. Dorna
Jl. Ehrlich
Jl. Wastukancana
Jl. Cikutra
Jl. Prof. Eyckman
Gg. Industri
Jl. Haji Wasyid
Jl. Pajajaran
Jl. Sirnasari
Jl. Flores
Jl. Garuda
Jl. Sultan Tirtayasa
Jl. Gabus
Jl. Lamping
Jl. Galunggung
Jl. Sirnamanah
Jl. Gardujati
Jl. Bahureksa
Jl. Taman Sari
Jl. Gunung Agung
Jl. Gunung Kareumbi
Jl. Gunung Putri
Jl. Guntur
Jl. Lebak
Jl. Karanglayung
Jl.Gajahiumantung
Jl. Siliwangi
Jl. Dokter Sukimin
Jl. Linggawastu
Gg. Pa Jiping
Jl. Halimun
Jl. Halmahera
Jl. Kiayi Gede Utama
Jl. Tubagus Ismail
Jl.Hata
Jl. Jamuju
Jl. Sultan Agung
Jl. Lamping
Jl. Dokter Rajiman
Jl. Menjangan
Jl. Serang
Jl. Tengku Angkasa
Gg. Somawinata
Jl. Abdurachman Saleh
Jl. Bagusrangin
Jl. Wira Angun-angun
Jl. Hegarmanah
Jl. Dokter Susilo
Jl. Ganeca
Jl. Pangeran Kornel
Jl. Hotel Homan
Jl. Taman Sari
Lapangan Ciujung
Jl. Clujung
Jl. Suren
Jl. Sumur Bandung
Jl. Taman Sari
Jl. Sukabumi
Taman Nusantara/Tm.Lalu Lintas
Jl.. Surapati
Lapangan Jap Lun
Jl. Jap Lun
Jl. Jawa
Jl. Jun Liong
Jl. Aryajipang
Jl. Jo Sun Bie
Taman Sari
Jl. Kiputih
Jl. Surapati
Jl. Kalih Apo
Jl. Kamuning
Jl. Cisanggarung
Jl. Cihapit
Jl. Aceh
Jl. Kenari
Jl. Kapatihan
Jl. Karapitan
Jl. Kartini
Jl. Kebonjati
Jl. Kebon Jukut
Jl. Setasion Timur
Jl. Kebon Kawung
Jl. Mohamad Toha (JI. Banjaran)
Jl. Kebon Sirih (sampai jembatan)
Jl. A c e h (mulai dari jembatan)
Kebon Waru Tengah
Kebon Waru Utara
Lapangan Kebon Waru
Kebon Waru Selatan
Jl. Kejaksaan
Jl. Kencana
Jl. Gereja
Jl. Kelenteng
Jl. Karangtingal
Jl.. Cisangkuy
Jl. Cilaki
Jl. Kiaracondong (sampai batas kota)
Jl. Kihiur
Jl. Pajajaran .
Jl. Tengku Angkasa
Jl. Mundinglaya
Gg. Haji Akbar
Jl.Kopo
Jl. Korawa
Jl.. Kosambi
Jl. Rakata
Jl. Kresna
Jl. Dayang Sumbi
Jl. Begawan Sempani
Jl. Layang
Jl.. Laksana
Jl. Sangkuriang
Gg. Babakan Ciamis
Jl. Gereja/J1. Perintis Kemerdekaan
Jl. Nijiand
Jl. Cihampelas (sampai belokan/tot
driesprong Berg en Dalseweg;
selanjutnya Jl. Setiabudi).
Jl. Lempuk
Jl. Lengkong Besar
Jl. Lengkong Kecil
Jl. Lesmana
Jl.:Rangga Gempol
Lapangan Bengawan
Jl.. Marjuk
Jl. Haji Moh. Iskat
Jl. Wastukancana
Jl.Lombok
Jl. Setasion Selatan
Gg. Gambir
Jl. Gelapnyawang
Jl. Madura
Jl. Adipati Kertabumi
Jl. Gudang Utara
Jl. Gudang Selatan
Jl. Sukaresmi
Jl. Malabar
Jl. Malabar
Jl. Malabar
Jl. Sangkuning
Jl. Mangga
Jl. Manglit
Lapangan Cirebon
Jl. Cirebon
Jl. Mataramatrako
Jl. Patrakomala
Jl. Situ
Jl. Anggrek
Jl.Aceh
Jl. Merak
Jl. Pajajaran
Jl. Merdeka
Gg. Tamblong Dalam
Jl. Moch. Yunus
Jl. Taman Maluku
Jl. Garut
Jl. Raden Patah
Jl. Bogor
Jl. Sulanjana
Jl. Nakula
Jl. Nangka
Jl. Naripan
Jl. Naripan Dalam
Jl. Gandapura
Jl. Cipunagara
Jl.Nias
Jl. Kaca-kaca Wetan
Jl. Ksatriyan
Jl. Ciwulan
Jl. Cipaganti
Jl. Tongkeng
Jl. Panaitan
Jl. Sunda
Lapangan Dipati Ukur
Taman Anggrek
Jl. Anggrek
Jl. Kiayi Luhur
Jl. Lembong – JI. Bungsu
Jl. Pagarsih
Jl. Sukaasih
Jl. Pandu
Jl. Otto Iskandardinata (J1.Tegallega)
Jl. Gatot Subroto
Jl. Taman Merdeka
Jl. Taman Sari
Jl. Pasang
Jl. Otto Iskandardinata(Jl. Ps.Baru)
Jl. Belakang Pasar
Jl. Pasar Utara
Jl. Pasar Barat
Jl. Pasar Selatan
Jl. Pasirkaliki
Jl. Pasirkoja
Jl. Pasundan
Jl. Pasundan
Jl. Pasteur
Jl. Patuha
Jl.Peda
Jl. Pejagalan
Jl. Imam Bonjol
Taman Pendawa
Jl. Pendawa
Jl. Pepetek
Jl. Lengkong Dalam
Jl. Pujuh
Jl. Pulolaut
Jl. Pungkur
Jl. Purabaya
Jl. Puter
Jl. Putri
Jl. Ahmad Yani
Jl. Jenderal Sudirman
Jl. Dokter Rum
Jl. Singaperbangsa
Jl. Cianjur
Jl. Progo
Lapangan Pacuan Kuda
Jl. Hadi Sucipto
Jl. Kapten Sumantri
Jl. Sumedang
Jl.Rama
Jl. Rambutan
Jl. Rancabentang
Jl. Rasamala
Jl. Jurang
Jl. Samoja
Jl. Kabupaten
Jl. Kabupaten
Jl. Kabupaten
Jl. Diponegoro
Jl. Pasar Baru
Jl. Pacar
Jl. Dipati Ukur
Jl. Riau
Jl. Kaca Piring
Jl. Banda
Jl. Dokter Cipto
Jl. Rontgen
Jl.Riau
Lapangan Dokter Otten
Jl. Haji Moh. Mesri
JI. Prabu Dimuntur
Jl. Bosscha
Jl. Salam
Lapangan Sabang
Jl. Sabang
Jl. Sadewa
Jl. Salak
Jl. Dokter Saleh
Jl. Samiaji
Jl. Dokter Samyudo
Jl. Saninten
Jl. Saparua
Jl. Satrugna
Jl.Sawo
Jl. Merdeka
Jl. Sindangsirna
Jl. Semar
Jl. Sepat
Jl. Pudak
Jl. Riau
Gg. Simpang
Jl. Sinta
Jl. Arjuna
Jl. Dokter Slamet
Jl. Patrakomala
Jl. Sukapakir
Jl. Sumbadra
Jl. Sumbawa
Jl. Sunda
Jl. Suniaraja
Jl. Suwatama
Lapangan Panglayungan
Gg. Morse
Jl. Centeh
Jl. Setasion Timur
Jl. Setasion Barat
Jl. Srikandi
Jl. Kembang Sepatu
Jl. Ermawar
Jl. Sumarsana
Jl. Astanaanyar
Jl. R. Pagergunung
Jl. Sumatra
Taman Merdeka
Jl. Tamblong
Jl. Tampomas
Jl. Tanjan
Jl. Tanjung
Jl. Tanjunganom
Jl. Cilaki
Jl. Ciateul
Jl. Moh. Toha
Jl. Otto Iskandardinata
Jl. Tegallega
Gg. Tilpon
Tegallega
Jl. Telukbuyung
Jl. Taman Khewan
Jl..Teri
Jl. Ternate
Gg. Terrasana
Jl. Dokter Rubini
Jl. Tikukur
Jl. Banda
Jl. Dokter Abdul Rivai
Jl. Titiran
Jl. Cakranegara
Taman Campaka
Jl. Cemara
Jl. Ciateul
Jl. Cibadak
Taman Cibeunying Utara
Taman Cibeunying Selatan
Jl. Cibeunying
Jl. Cibuni
Jl. Cibunut Dalam
Taman Cibunut
Jl.Buton
Jl. Cihapit
Jl. Cikapayang
Jl. Cikapundung Timur
Jl. Cikapundung Barat
Jl. Cikuray
Jl. Imam Bonjol
Jl. Cilaki
Jl. Cilentah
Jl. Ciliwung
Jl. Cimanuk
Gg. Cipaera
Jl. Sastra
Jl. Ciremay
Jl. Cisangkuy
Taman Citarum
Jl. Citarum
Jl. Cicendo
Jl. Citrayuda
Jl. Cumi-cumi
Jl. Bapa Husen
Jl. Lengkong Tengah
Gg.Rais
Jl. Fanatayuda
Jl. Lengkong Dalam
Jl. Haji Hassan
Jl. Multatuli
Jl. Hariangbanga
Jl. Dokter Gunawan
Jl. Kolam
Jl. Wayang
Jl. Aruna
Jl. Waringin
Lapangan Waringin
Jl. Trunojoyo
Jl. Westhoff
Jl. Suriani
Jl. Wibisana
Jl. Cilamaya
Jl. Diponegoro
Lapangan Diponegoro
Jl. Windu
Jl. Srigading
Jl. Banten
Jl. Krawang
Jl.Tera
Taman Ganeca
Jl. Pelana
Jl. Maulana Yusuf
Jl. Rumah Sakit
Jl. Tengku Umar

Sumber: Bandung Heritage, Wikipedia, Semerbak Bunga di Bandung Raya : Haryoto Kunto, PT. Granesia, 1986

Itulah nama jalan jalan di Bandung. Mungkin ada yang sudah familiar di telinga anda, misal Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Sudirman, dan lain-lain. Nama-nama jalan ini pun mengandung nilai sejarah dalam perjuangan Bangsa Indonesia.

Tentu saat ini dan mungkin ke depan, ada beberapa nama jalan yang dilakukan penyesuaian dan penggantian nama, seperti Jalan Terusan Kiaracondong, saat ini telah berganti nama menjadi Jl. Ibrahim Adjie.

Silakan bila ada tambahan informasi dan kekeliruan, mohon tinggalkan info anda di kolom komentar.

One thought on “Mengenal Nama-nama Jalan di Bandung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *