Tag Archives: basa loma

Seri Pelajaran Basa Sunda Bagian 10, Undak-usuk Basa Sunda (Basa Loma-Basa Lemes)

Belajar Bahasa Sunda : Undak-usuk Basa Sunda / Tatakrama Basa Sunda. Undak-usuk dalam Bahasa Sunda (undak-usuk; tingkatan bahasa; unggah-ungguh; tata krama). Ada 3 tingkatan dalam basa/Bahasa Sunda yaitu basa kasar, basa loma (akrab), basa hormat/lemes (santun). “Naon basa lemesna irung ? ” (Apa bahasa halusnya hidung?). Jawabannya : ” pangambung “. “Naon lemesna biwir ?”,… Read More »